ALGEMENE VOORWAARDEN:Algemene voorwaarden Salon0182Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk, telefonisch,per e-mail,online via onze website of via onze facebook pagina, 
gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen 
Salon0182 en een cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.2. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Salon0182 persoonlijk, e mail of telefonisch melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal
Salon0182 het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Salon0182 de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Beautysalon Gouda moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. 3. Inspanningen Salon0182
Salon0182 zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en 
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op 
dat moment bekende stand der wetenschap.  Salon0182 zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de
wijziging of aanvulling van de behandeling.4. Betaling
 Salon0182 vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. 
Aanbiedingen in advertenties en/of via andere bedrijven zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met  Salon0182, en door ondertekening van een document mbt betaling regeling, is betaling in termijnen mogelijk. Wij geven geen geld terug, u ontvangt een te goedbon.5. Personeel in de salon
 Salon0182 heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Salon0182 dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt. De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in Salon0182 medewerkers van de nagelstudio niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door  Salon0182.6. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet  Salon0182
 tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan  Salon0182 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.  Salon0182 neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart.  Salon0182 behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  Salon0182 zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.7. Geheimhouding
 Salon0182 is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak,  Salon0182 verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.8. Aansprakelijkheid
 Salon0182 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Tevens is  Salon0182 niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijvoorbeeld allergie of andere pathologieën van welke aard dan ook).
9. Beschadiging & diefstal
 Salon0182 heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beautysalon Gouda meldt diefstal altijd bij de politie. 10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de   Salon0182. De salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal  Salon0182 de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. 11. Gegevens
U dient ten alle tijden uw juiste persoons gegevens te vermelden aan  Salon0182. E mail, telefoon nr en  uw woon adres. Mocht deze tussentijds wijzigen, bent u persoonlijk verandwoordelijk hiervoor.  Salon0182 zal uw gegevens niet vermelden aan derden. Tenzij wij genoodzaakt zijn, o.a. het uit blijven van betalingen, dan zullen wij uw gegevens doorgeven aan de behandelende deurwaarders kantoor.12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Salon0182 het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.
13. Cadeaubonnen
Cadeaubonnen van  Salon0182 zijn maximaal 3 maanden geldig, na datum van afgifte.

Algemene voorwaarden met betrekking tot hairextensions, haarverlenging:


Haarverlenging


Hairextensions of te wel een haarverlening / volume  is gebaseerd op 2 afspraken,1 een afspraak voor een haaranalyse/haarconsult en 2 voor het plaatsen van de hairextensions. Wil je zonder haaranalyse een haarverlenging of volume, is er wellicht meer werk van toepassing oa. haar kleuren. Dit is ook mogelijk bij  Salon0182. Let wel; laat u uw haar kleuren door een andere partij of zelf, is  Salon0182 hier niet verandtwoordlijk voor. Mochten klachten m.b.t. hairextensions hieruit voort komen, is Beautysalon Gouda hiervoor niet aansprakelijk. Een haarverlenging/volume is niet voor:
zeer geblondeerd, kroes haar en haar wat niet juist is gekleurd en/of van slechte conditie is.Lengte

Het eigen haar dient minstens 11 cm lengte te hebben. Dit betekend min 11 cm overal! Geen garantie


Wij geven geen garantie als je : je eigen haar/hairextensions  zelf kleurt nadat de haarverlenging is geplaatst door  Salon0182 en/of door derden laat behandelen. Ook geeft  Salon0182 geen garantie als je producten aanschaft bij derden.

Knippen

Er bestaat een mogelijkheid dat  Salon0182, je haar vooraf dienen te knippen, om een mooi eindresultaat te krijgen. Hier is een meerprijs aan verbonden.Klacht


Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, dien je deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk te melden aan Salon0182. Als de klacht betreft over de kwaliteit van het haar en/of over de manier van inzetten, zal ten alle tijde worden gevraagd om onze salon te bezoeken, zodat Beautysalon Gouda kan beoordelen of de klacht gegrond is. Wil de klant niet onze salon bezoeken, zal Beautysalon Gouda op geen enkele wijze verantwoording, kosten en/of geld retourneren.Garantie


Garantie op de Haarverlenging max. een maand na het plaatsen.
Garantie op de plaatsing en niet op het haar. Garantie op het plaatsen is tevens alleen geldig als u de producten aanschaft/besteld bij   Salon0182Producten: shampoo, masker en serum. Mocht je deze niet hebben aanschaft, vervalt de garantie.Verhindering


Indien de klant niet tijdig aanwezig is, op de afgesproken datum en/of tijdstip. Zal  Salon0182 bij extra benodigde behandel tijd, per 30 min.  € 35.- euro in rekening brengen. Deze dient u direct in de salon te voldoen.Vestiging, reiskosten.


 Salon0182 is niet aansprakelijk voor de vestiging van onze salon en uw woonplaats.
Ook zal  Salon0182 geen reiskosten e.d. vergoeden.Geld


Wij geven geen geld terug. Mocht het van toepassing zijn, ontvangt u  een te goed bon.